Nous fournissons uniquement les professionnels en Belgique , France et dans le reste du monde . Suivez-nous sur :

Algemene verkoopvoorwaarden
(groothandel)

Bij uitdrukkelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze contracten en verbintenissen, voor zover daarvan niet is afgeweken in tussen de partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden. Alle andere voorwaarden, en in het bijzonder de inkoopvoorwaarden van de medecontractant, kunnen niet worden ingeroepen en worden hierbij van rechtswege geannuleerd.

Levertijden, aangegeven of geaccepteerd, worden alleen ter informatie gegeven en de leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging, die niet kan worden gebruikt om het contract te annuleren of schadevergoeding van ons te eisen.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen één kalendermaand*.

In geval van niet-betaling van een factuur, of een deel van een factuur, of van een vervallen termijn, wordt de volledige schuld van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling binnen 30 dagen na de contractuele vervaldag brengen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele interesten op overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van 22 november 2013, die voortvloeit uit de omzetting van Richtlijn 2011/7/EU.

*Deze boete voor te late betaling wordt aangevuld met een boeteclausule van 10% van de verschuldigde bedragen.

Om in aanmerking te worden genomen, moeten alle klachten van klanten schriftelijk worden ingediend, per aangetekende brief of gecertificeerde e-mail, binnen een week na levering. Bij gebrek aan klachten in de hierboven voorgeschreven vormen en binnen de voorgeschreven termijnen, worden deze verondersteld definitief en zonder voorbehoud door de koper te zijn aanvaard, zonder dat deze laatste het bewijs van het tegendeel kan leveren.
De partijen stemmen uitdrukkelijk in met het bestaan van een beding van eigendomsvoorbehoud tot de volledige betaling van de hoofd- en bijzaken, en wij behouden ons bijgevolg het recht voor om de geleverde goederen terug te vorderen. In geval van annulering die te wijten is aan de koper, zijn wij een forfaitaire en niet-terugbetaalbare schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 20% van de waarde van de bestelling.
Indien een klacht met geldige reden (betreffende de integriteit van de verkochte producten die niet voldoen aan de regels van AFSCA) wordt ingediend in de formulieren en binnen de termijnen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd en de prijs volledig is betaald, behouden wij ons het recht voor om ofwel de verkochte goederen terug te nemen tegen terugbetaling van uitsluitend de volledige prijs, ofwel deze te vervangen door dezelfde producten (indien deze worden geacht te voldoen aan de normen), en dit naar onze vrije keuze zonder onze keuze te hoeven rechtvaardigen.

Betaling van de factuur binnen een maand na ontvangst.
GRATIS levering voor bestellingen van meer dan €300 (excl. btw) in het arrondissement Luik (België)
Buiten de provincie Luik (België)
Minder dan 100 km, een minimumbestelling van €700 is vereist
Op meer dan 100 km van Luik (België) is een minimumbestelling van €1000 vereist.
Frankrijk, Nederland, Luxemburg OP AANVRAAG
GLUTOSO S.R.L behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden in speciale gevallen aan te passen.

(Levering buiten verkoopvoorwaarden beschikbaar op aanvraag –> info@glutoso.com )

Er vindt geen tweede levering plaats totdat de vorige factuur is betaald.

Contante betaling als de betalingstermijn voor de vorige factuur is overschreden.

Al onze prijzen zijn vast zoals vermeld op onze folder/site en zijn exclusief btw, onder voorbehoud van drukfouten of prijswijzigingen door externe omstandigheden, en geldig zolang de voorraad strekt.

Weergave

Het behoort toe aan GLUTOSO en we behouden ons het recht voor om het op elk moment terug te vorderen.
Indien u de weergave van GLUTOSO niet langer wenst te gebruiken, dient u GLUTOSO hiervan per e-mail of per post op de hoogte te brengen.
Het is verboden om het weg te gooien zonder onze voorafgaande toestemming, aangezien het ons eigendom is en wij ons het recht voorbehouden om het achteraf terug te vorderen.
gebruik, ongeacht de staat ervan.
Als er een GLUTOSO-scherm wordt geleverd, mag er absoluut geen ander product worden gebruikt dat niet tot de GLUTOSO-groep behoort.
op dit scherm geplaatst.
In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik, afdeling Luik, bevoegd, overeenkomstig de Belgische wetgeving die op dat moment van kracht is.
kracht. Wissels vormen geen schuldvernieuwing of afstand van deze bevoegdheidsclausule.

Algemene verkoopvoorwaarden
(restaurant/kruidenierswinkel)

Bij uitdrukkelijke overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al onze contracten en verbintenissen, voor zover daarvan niet is afgeweken in tussen de partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden. Alle andere voorwaarden, en in het bijzonder de inkoopvoorwaarden van de medecontractant, kunnen niet worden ingeroepen en worden hierbij van rechtswege geannuleerd.

Levertijden, aangegeven of geaccepteerd, worden alleen ter informatie gegeven en de leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging, die niet kan worden gebruikt om het contract te annuleren of schadevergoeding van ons te eisen.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen 7 kalenderdagen*.

In geval van niet-betaling van een factuur, of een deel van een factuur, of van een vervallen termijn, wordt de volledige schuld van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling binnen 7 dagen na de contractuele vervaldag brengen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele interesten op overeenkomstig de wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties van 22 november 2013, die voortvloeit uit de omzetting van Richtlijn 2011/7/EU.

*Deze boete voor laattijdige betaling wordt aangevuld met een boeteclausule van 10% van de verschuldigde bedragen.

Om in aanmerking te worden genomen, moeten alle klachten van klanten schriftelijk worden ingediend, per aangetekende brief of gecertificeerde e-mail, binnen een week na levering. Bij gebrek aan klachten in de hierboven voorgeschreven vormen en binnen de voorgeschreven termijnen, worden deze verondersteld definitief en zonder voorbehoud door de koper te zijn aanvaard, zonder dat deze laatste het bewijs van het tegendeel kan leveren.
De partijen stemmen uitdrukkelijk in met het bestaan van een clausule van eigendomsvoorbehoud tot de volledige betaling van de hoofd- en bijproducten en wij behouden ons bijgevolg het recht voor om de geleverde goederen terug te vorderen. In geval van annulering die te wijten is aan de koper, zijn wij een forfaitaire en niet-terugbetaalbare schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 20% van de waarde van de bestelling.
Indien een klacht met geldige reden (betreffende de integriteit van de verkochte producten die niet voldoen aan de regels van AFSCA) wordt ingediend in de formulieren en binnen de termijnen die in deze voorwaarden zijn vastgelegd en de prijs volledig is betaald, behouden wij ons het recht voor om ofwel de verkochte goederen terug te nemen tegen terugbetaling van uitsluitend de volledige prijs, ofwel deze te vervangen door dezelfde producten (indien deze worden geacht te voldoen aan de normen), en dit naar onze vrije keuze zonder onze keuze te hoeven rechtvaardigen.

GRATIS levering voor bestellingen van meer dan €150 (excl. btw) in het arrondissement Luik (België)
Buiten de provincie Luik (België)
Minder dan 100 km, een minimumbestelling van €250 is vereist
Op meer dan 100 km van Luik (België) is een minimumbestelling van 500€ vereist.
Frankrijk, Nederland, Luxemburg OP AANVRAAG
GLUTOSO S.R.L behoudt zich het recht voor om de verkoopsvoorwaarden in speciale gevallen aan te passen.

(Levering buiten verkoopvoorwaarden beschikbaar op aanvraag –> info@glutoso.com )

Er vindt geen tweede levering plaats totdat de vorige factuur is betaald.

Contante betaling als de betalingstermijn voor de vorige factuur is overschreden.

Al onze prijzen zijn vast zoals vermeld op onze folder/site en zijn exclusief btw, onder voorbehoud van drukfouten of prijswijzigingen door externe omstandigheden, en geldig zolang de voorraad strekt.

Weergave

Het behoort toe aan GLUTOSO en we behouden ons het recht voor om het op elk moment terug te vorderen.
Indien u de weergave van GLUTOSO niet langer wenst te gebruiken, dient u GLUTOSO hiervan per e-mail of per post op de hoogte te brengen.
Het is verboden om het weg te gooien zonder onze voorafgaande toestemming, aangezien het ons eigendom is en wij ons het recht voorbehouden om het achteraf terug te vorderen.
gebruik, ongeacht de staat ervan.
Als er een GLUTOSO-scherm wordt geleverd, mag er absoluut geen ander product worden gebruikt dat niet tot de GLUTOSO-groep behoort.
op dit scherm geplaatst.
In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Luik, afdeling Luik, bevoegd, overeenkomstig de Belgische wetgeving die op dat moment van kracht is.
kracht. Wissels vormen geen schuldvernieuwing of een verklaring van afstand van deze bevoegdheidsclausule.